Om oss

Produktionsbyrå, tryckeri, expo- och profilleverantör

Med över fyrtio års erfarenhet av branschen har vi hunnit samla på oss massor av kunskap som hjälper oss att hjälpa dig som kund att kommunicera rätt - på rätt sätt.

Hos oss har ni all typ av kommunikation på en och samma plats och vi hjälper er att hålla en enhetlig profil utåt för ert företag, oavsett om det gäller nya visitkort, produktkataloger, banderoller eller reklamprodukter.

Du som kund kan luta dig mot en enda leverantör som tar ansvar hela vägen från idé- och strategiarbete till färdig produkt.

Villkor 

Försäljningsvillkor för kunder i Sverige:

Gäller för Reklamab.se, Hälsinglands Reklamproduktion AB /556578-9491/ som säljare och köpare, nedan kallad kund.
Vid order hos Reklamab.se anses villkoren accepterade.
Försäljning sker endast till företag.

Priser
Samtliga priser anges i Svenska kronor, SEK, exklusive moms och eventuell frakt.
Reklamab reserverar sig för eventuella skrivfel samt slutförsäljning.

Betalningsvillkor
Mot faktura 15 dagar netto. Reklamab förbehåller sig rätten att utföra kreditupplysning av aktuell kund innan order. Om kunden inte betalar faktura inom angiven förfallodatum och påminnelse skickats utgår påminnelseavgift på 100 SEK samt dröjsmålsränta med 20%. Faktura skickas normalt i samband med att varor lämnar vårt lager.

Returrätt
Retur mottages ej utan godkänd reklamation. Produkter med märkning/tryck returneras ej. Kunden står för eventuell returfrakt.

Pågående order och reklamation
I det fall kunden vill avbryta en pågående order måste denne först få godkännande av Reklamab. Kunden betalar för eventuella kostnader av redan färdigställt material.
Kunden ansvarar för att kontrollera produktens utförande vid leverans. Avvikelser som uppmärksammas ska reklameras inom åtta dagar.
Reklamab ansvarar ej för uppkomna kostnader eller eventuella förluster på grund av felaktig eller försenad leverans.

Leverans
Leveranstiden beräknas från att det senaste korrekturet är godkänt. Leveranstid för märkta varor/varor med tryck varierar beroende på typ av märkning, antal mm.
Kontakta oss för frågor angående möjlig expressleverans.

Märkning
Reklamab lämnar ingen färggaranti på produkter med märkning/tryck. Om kunden önskar en specifik färg ska ett provtryck beställas. Extra kostnader för detta debiteras kunden.

Korrektur
Kunden ansvarar för att uppgifterna för trycket är korrekta. Ansvaret för alla uppgifter rörande artikel, färg, placering av tryck, tryckfärg, texter, typsnitt och stavning etc övergår på kunden då korrekturet är skickat.

Original
Samtliga priser för märkning avser att kund tillhandahåller tryckfärdigt, digitalt underlag. Originalarbete är en separat tjänst som ej ingår i order. Behöver kunden hjälp med att färdigställa, eller producera nytt, original tillkommer en avgift på 340 SEK/påbörjad halvtimme.

Svensk lag ska tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta leverans- och köpeavtal.

Integritetspolicy GDPR

Reklamab värnar om dina personuppgifter och strävar efter att hantera dem på bästa sätt och i enlighet med gällande lagar och regler samt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur Reklamab behandlar dina personuppgifter i samband med order/köp, för-frågningar, offerter och övriga kontakter med Reklamab. Detta gäller både vid direktkontakt eller användning av vår hemsida.

Ansvarig för personuppgifter
Reklamab (556578-9491), Magasinsgatan 23, 828 30, Edsbyn är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta vår data-skyddsansvarige om du vill få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att, i enlighet med personupp-giftslagsstiftningen, få dina/era personuppgifter raderade eller begränsade, dra tillbaka samtycke (där samtycke har medgivits) samt att invända mot behandling av personuppgifterna, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra skyldigheter enligt lag. E-post: kontakt@reklamab.se

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter
Reklamab kan komma att anlita externa samarbetspartners, t ex för administration, statistik och IT-tjänster. Detta kan innebära att våra samarbetspartners får tillgång till dina personuppgifter.
Reklamab kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter pga skyldighet med stöd av lag eller andra typer av myndighets-beslut.

Information inhämtad från tredje part
Vi inhämtar och/eller erhåller även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel branschförbund, leverantörer m fl.
Ansvarig har tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om din personliga information om inte ditt samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete. Reklamab för översikt över de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, samt genomför interna kontroller och riskbedömningar för att säkerställa efterlevnad av personupp-giftsregelverket.
Den ansvarige avgör syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som används.
Post: Reklamab Magasinsgatan 23, 82830 Edsbyn. E-post: kontakt@reklamab.se

Hur vi hämtar in och använder din information
Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du/ni använder våra tjänster. De personuppgifter/företagsupp-gifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig/er direkt, kommer från tredje part, eller hämtas in när du/ni använder vår hemsida och våra tjänster. Syftet med vår behandling av dina personuppgifter/företagsuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal du har med oss. Vi använder professionella system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla dina personuppgifter/företagsuppgifter. Det är endast ett urval av personer hos oss som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i våra system.

Information som hämtas in genom vår hemsida
Nedan beskriver vi mer om vår policy kring cookies och om vilka personuppgifter/företagsuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.
Din personliga integritet är viktig för oss, och vi har ett stort fokus på att säkerställa att eventuella personupp-gifter/företagsuppgifter som lagras om dig inte missbrukas. På grund av detta använder vi oss enbart av cookies som inte lagrar uppgifter längre än absolut nödvändigt. Informationen som samlas in vid användande av cookies kommer inte att levereras vidare till obehöriga personer. Det är bara de som har ett uttryckligt behandlingsändamål som kommer att ha tillgång till informationen. Våra cookies kan inte sprida skadlig programvara, eller på annat sätt skada din dator.
Google Analytics är ett webbanalysverktyg som samlar in data om hur hemsidor används. Informationen som lagras kan vara exempelvis vilka hemsidor som har besökts, varaktigheten på besöket, samt i vilket land besökaren befinner sig. En IP-adress är definierad som en personuppgift då den kan spåras tillbaka till en bestämd maskinvara, och därmed också (i de flesta fall) till enskilda individer/företag. Informationen, inklusive IP-adress, som cookies från Google Analytics samlar in från vår hemsida är sammanfogad, och kan därför inte kopplas till en enskild individ. IP-adressen som Google Analytics samlar in anses därför inte som en personuppgift.

Information inhämtad från tredje part
Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, till exempel reklambyråer, tidningar, annonsnätverk, branschförbund och leverantörer m fl.

Vid användning/utnyttjande av våra tjänster
När du/ni använder våra tjänster samlar vi in och behandlar följande personuppgifter om dig - namn, personuppgifter/-företagsuppgifter, postadress, kontaktnummer, telefonnummer, e-postadress, angivna kontaktpersoner, loggar över telefonsamtal och all korrespondens mellan oss, betalningsinformation, GPS-data och användarloggar för systemet. Vi kommer även samla in personuppgifter/företagsuppgifter avseende om de av dig angivna kontaktpersoner. Denna information består av namn, mobilnummer och e-postadress.

Kreditkontroller och korrektur
Vi behandlar din information i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och informationsbehandlingen sker i detta fall för att fullgöra förpliktelserna vi har enligt avtal med dig. I och med att du tillhandahåller personuppgifter/företagsuppgifter för andra personer förutsätter vi att du också informerar dem om att deras personuppgifter/företagsuppgifter kommer användas av oss enligt ovan och att det är i ditt och vårt berättigade intresse att deras personuppgifter/företagsuppgifter behandlas i den utsträckning som tillåts av och som uppfyller kraven för dessa integritetsregler. Vi förser dina angivna kontaktpersoner med denna integritetspolicy efter att deras personupp-gifter/företagsuppgifter inhämtats, såvida de inte redan har fått information av er om hur vi behandlar deras uppgifter.
Vi använder informationen för att kunna bedriva marknadsföring, vilket innebär bl a utskick av direktmarknadsföring om våra produkter och tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade onlineannonser.
Som befintlig kund kan vi kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster så länge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring. Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på: kontakt@reklamab.se för att avregistrera dina uppgifter från ytterligare meddelanden.
Vi kan komma att använda dina personuppgifter/företagsuppgifter för att skickut undersökningar till dig. Detta görs för att förbättra våra tjänster och/eller för att undersöka marknaden samt att betygsätta oss som leverantör. Det är alltid fri-villigt att delta i dessa undersökningar.

Sammanfattning över hur vi använder informationen
För att vi ska kunna distribuera ut produkter till våra kunder. För att kunna kommunicera med dig. Vi tar kontakt med dig via telefon, e-post och/eller normal post.

Delning av information
Vi säljer aldrig din information till tredje part. Då vår verksamhet kräver kunskaper och resurser från andra företag för att kunna utföra vissa åtgärder behöver vi också dela din information med utvalda mottagare vilka förtecknas nedan. Dessa företag har motsvarande rättslig eller kontraktuell skyldighet att säkra din information. I annat fall kommer vi ha fortsatt ansvar för hur de hanterar din information. De mottagare vi delar din information med faller under följande kategorier:
Exempel på bolag som vi delar informationen med, leverantörer av
? betaltjänster som sparar dina personuppgifter/företagsuppgifter.
? CRM-system (typ WebCRM) som sparar dina uppgifter vilka vi använder för att administrera kunddata.
? försäljning, telefoni som sparar dina uppgifter inom EES vilka vi använder för kundkommunikation.
? distribution som sparar dina uppgifter inom EES vilka vi använder för utskick.
? lager och logistik som sparar dina uppgifter inom EES vilka vi använder för lager och logistik.
? finanstjänster typ inkassoföretag och finansiella rådgivare som sparar dina personuppgifter/företagsuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. i händelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.
? system för kundkommunikation och telefonsystem som sparar dina personuppgifter/företagsuppgifter i land inom EES vilka vi använder för att ge dig information och erbjudanden genom mejl och /eller post och/eller komma i kontakt med dig via telefon.
? analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Adobe and Google Analytics) som sparar dina personuppgifter/företags-uppgifter i land inom EES vilka hjälper oss att förbättra och optimera våra hemsidor.
? marknadsundersökningar samt SEO-leverantörer (t.ex. Add Visits, Facebook och Google) som sparar dina per-sonuppgifter/företagsuppgifter i land inom EES vilka vi använder för marknadsföring, marknadsundersökningar och kundun-dersökningar.
? Våra försäljningsombud som sparar dina personuppgifter/företagsuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med försäljning och service som vi samarbetar med vid försäljningsaktiviteter och för att finna potentiella nya kunder och nya marknads-föringskanaler
Observera att denna lista inte är uttömmande och att den kan variera över tid.
Om vi, någon verksamhet eller väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av tredje part och din information förs över till den nya ägaren, så kommer den nya ägaren att lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

Överföring av din information till annat land
Vi sparar din information i länder inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande den svenska med avseende på din information. Där informationen delas med företag baserade utanför (i) EES eller (ii) länder med en tillräcklig nivå av datasäkerhet kräver vi enligt kontrakt att dessa företag hanterar information på ett liknande sätt som vi gör. Vi garanterar i sådana fall att den överförda informationen skyddas. Detaljerad information om samtliga överföringar, inklusive kopior av de avtal om uppgiftsöverföring som vi tillämpar, kan kan erhållas vid begäran.

Dina rättigheter
Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter/företagsuppgifter. Du har rätt till åtkomst av dina personupp-gifter/företagsuppgifter, att rätta de personuppgifter/företagsuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter/-företagsuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem. Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande, undantas från att emotta framtida marknadsföring från oss och under vissa omständigheter har du rätt att få din information överförd till dig eller tredje part, samt rätt att invända mot profilering och automatiserat beslutsfattande.

Var vänder jag mig angående frågor på behandlingen av uppgifterna?
Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgifts-regelverket följs. Om du upplever något du anser är ett brott mot regelverket, kan du skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/
Vi förbehåller oss rätten att ändra/revidera informationen utan föregående meddelande.

Detta dokument reviderades i oktober 2020.


Reklamab

Reklamab
Magasinsgatan 23 | 828 30 Edsbyn
Telefonnummer
0271-80 08 80
E-postadress
kontakt@reklamab.se
Org.nummer
5565789491